…. V ekonomické oblasti se naše vzájemné vztahy, za poslední desetiletí, výrazně zlepšily, a to až do té míry, že od roku 2000 je Nizozemí největším zahraničním investorem v České republice. V současné době působí na českém trhu více jak 200 holandských společností, a to od těch nejmenších přes středně velké až po ty nejvýznamnější jako jsou Philips, KPN Telecommunications, Unilever, Royal Dutch Shell, ABN/AMRO, ING/Barings a AHOLD, které těží především z vynikajících podmínek, příhodné zeměpisné polohy a v neposlední řadě také ze schopností vysoce kvalifikovaných pracovních sil v ČR. Celkem vzato, holandské společnosti nepřispívají pouze k ekonomickému rozvoji prostřednictvím více než 20.000 vytvořených pracovních míst, ale také výrobou orientovanou na export, zaváděním nových technologií a přílivem kapitálu.
…. In the economic field our relations have steadily inceased Over the last decade, even to the extent that since 2000 the Netherlands accumutively have been the largest foreing investor in the Czech Republik. More than 200 companies of Dutch origin exist today in the Czech Republik, ranging from small and medumsized to major ones like Philips, KPN Telecommunications, Unilever, Royal Dutch Shell, ABN/AMRO, ING/Barings and AHOLD, capitalising on the exellent conditions and geographic location as well the hyghly qualified labour force in the Czech Republic. Altogether, Dutch companies not only contribute to the Czech economic development in employing well over 20.000 peple, bud also through export-oriented production, introduction of new technologies and importation of capital.

Address